Informacje o Katedrze

Katedra Mikrosystemów powstała 2020 roku z połączenia dwóch Zakładów Wydziałowych, Zakładu Mikroinżynierii i Fotowoltaiki oraz Zakładu Technik Elektronicznych i Fotonicznych wchodzących w strukturę Wydziału Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Aktywność naukowa Zakładu koncentruje się wokół:

 • mikrosystemów krzemowych, szklanych i polimerowych typu MEMS i MOEMS,
 • mikrosystemów i urządzeń mikromechatronicznych drukowanych,
 • systemów wieloparametrycznych wykorzystujących zintegrowane czujniki elektroniczne,
 • miniaturowych urządzeń medycznych i biomedycznych wykorzystujących techniki nano- i mikroinżynieryjne oraz badań tych urządzeń,
 • nano- i mikroelektroniki próżniowej, rozwoju technologii nano- i mikronżynierii ciała stałego,
 • autonomicznych systemów fotowoltaicznych i ich wykorzystania w zeroenergetycznych urządzeniach technicznych, w tym sportowo-rekreacyjnych oraz długoterminowych badań urządzeń technicznych wykorzystujących, tzw. zieloną energię,
 • mikroelektronicznych technologii grubowarstwowych i ceramicznych technologii współwypalanych,
 • syntezy materiałów (w tym nanomateriałów) na potrzeby czujników chemicznych oraz badania czujników chemicznych,
 • projektowania, pomiarów i analizy właściwości przyrządów fotoniki włóknistej i planarnej oraz projektowania sieci światłowodowych,
 • numeryczne projektowanie niezawodnych systemów elektronicznych,
 • opracowywanie nowych materiałów kompozytowych z cząstkami o rozmiarach mikro- i nanometrowych oraz technologii montażu do efektywnego odprowadzania ciepła i tworzenia połączeń elektrycznych.

Przy Katedrze działa Koło Naukowe Mikroinżynierii, Mikroelektroniki i Mikrosystemów "M3" oraz Koło Naukowe "Aquatronik", które umożliwiają studentom oraz doktorantom pogłębianie wiedzy z zakresu modelowania, wytwarzania oraz badania mikrosystemów.
Do góry