Projekty badawczo-naukowe

BIO-Nanosatelita | MEMS TEM | VacuuMEMS | DOSIMEMS | EDUMEMS | LabOnFoil | MAC-TFC | NEPUMUC | OPTOLABCARD | APOZAR | CIS POIG | Angelab | 3D | projekty krajowe |

BIO-Nanosatelita

Celem projektu jest opracowanie tzw. bio-nanosatelity typu CubeSat do prowadzenia badań wpływu mikrograwitacji i promieniowania kosmicznego na własciwosci żywych próbek biologicznych i okreslenia w sposób metrologiczny ich potencjału życiowego pod kątem degradacji, lekoodpornosci, czy oddziaływania zróżnicowanych substancji bio-chemicznych. Bardzo istotnym elementem bio-nanosatelity będzie, tzw. lab-payload, zawierający zminiaturyzowane i uniwersalne laboratorium zintegrowane, wytworzone w oparciu o wykorzystanie technik mikrosystemów analitycznych. Laboratorium to umożliwi zachowanie odpowiedniego srodowiska życia (optymalna temperatura, oswietlenie, przepływ gazów/cieczy, etc.) i prowadzenia długoterminowych badań wybranych próbek bio-medycznych w przestrzeni kosmicznej – komórek nowotworowych, limfocytów oraz grzybów. Zastosowana zostanie kompleksowa parametryzacja metrologiczna funkcji życiowych próbek bio-medycznych, co pozwoli na dokonanie pełnowartosciowej analizy jakosciowej oraz ilosciowej zachowań mikroobiektów i ich ocenę morfometryczną, np. podziałów komórkowych, aktywnosci migracyjnej (ruchliwosć, taksje, charakter ruchu), czy degradacji (zmiana kształtu, rozmiaru komórek). W tym celu wykorzystana zostanie informatyczna analiza danych, uzyskiwanych na podstawie akwizycji obrazów próbek bio-medycznych w układzie detekcji optycznej lab-payload. W ramach projektu, przeprowadzony zostanie długoczasowy (ok. 2 tygodnie) bio-medyczny test kosmiczny związany z umieszczeniem bio-nanosatelity na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i równolegle – test referencyjny na Ziemi. Ostatecznie, wyniki badań zostaną wykorzystane do opracowania uniwersalnego bio-nanosatelity umożliwiającego prowadzenie zróżnicowanych, dekretowanych przez odbiorcę badań. Rozwiązaniem tym mogą być zainteresowane firmy działające w obszarze przemysłu farmaceutycznego, biotechnologicznego, medycznego.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia z Województwem Dolnośląskim „Dolnośląska strefa technologii biomedycznych”

MEMS TEM - OPUS 11 (23.02.2017 – 22.02.2020)

W zakończonym 22 lutego 2020 projekcie można wyróżnić 4 największe osiągnięcia:
  • 1) Wykonanie wszystkich elementów mikroskopu elektronowego z warstw krzemu monokrystalicznego i szkła borokrzemowego, wykorzystując te same techniki mikroinżynieryjne.
  • 2) Wykonanie demonstratora miniaturowego, transmisyjnego mikroskopu elektronowego pracującego w trybie prześwietleniowym, działającego w powietrzu. Urządzenie to, składa się z polowej wyrzutni elektronowej, układu elektrod ogniskujących wiązkę elektronów (soczewka Einzel), mikropompy próżniowej, anody z bardzo cienką membraną z azotku krzemu oraz z fotodetektora obserwującego próbkę (przetwornik obrazowy CCD). Testy urządzenia wykazały, iż może ono generować wiązkę elektronową o energii do 5 keV. Wiązka elektronowa po przejściu przez membranę, na której umieszczono próbkę, skutecznie wzbudzała ją do świecenia. Zmiana napięcia na elektrodzie ogniskującej umożliwiała zmianę kształtu wiązki na membranie, co potwierdziło założenia projektu.
  • 3) Uzyskanie obrazu drutu miedzianego o średnicy 150 ľm oraz zaobserwowanie katodoluminescencji luminoforu i drożdży piekarniczych w testowej wersji mikroskopu prześwietleniowego.
  • 4) Opracowanie systemu skanowania próbki wiązką elektronową wraz z elektroniką sterująco-zasilającą, który wykorzystuje krzemową elektrodę „oktopol”. Detekcję sygnału elektronowego uzyskano za pomocą krzemowych elektrod oraz dedykowanej aplikacji komputerowej. System ten przetestowano wewnątrz mikroskopu elektronowego JEOL JSM-IT100 otrzymując dobre wyniki obrazowania zarówno preparatów stałych (siatka metalowa), jak i biologicznych (drożdże) ulokowanych na membranie.
Zgodnie z całkowicie nową koncepcją budowy miniaturowego mikroskopu elektronowego wszystkie jego części składowe charakteryzują się bardzo małymi wymiarami, a zastosowane napięcia, wartością mniejszą niż 5 kV. W związku z tym w projekcie analizowano budowę i działanie wszystkich elementów z osobna oraz po ich integracji w funkcjonalne urządzenia. Badania te były ukierunkowane na opracowanie mikroskopu elektronowego MEMS zarówno w trybie „prześwietleniowym”, jak i „skanującym”. Pierwszy z nich może być stosowany dla próbek biologicznych, które charakteryzują się katodoluminescencją. Jako detektor zastosowano przetwornik obrazowy CCD, ulokowany w pewnej odległości od próbki, która została położona na membranie anody. Tryb skanujący wymagał całkowicie nowego podejścia do konstrukcji mikroskopu, którego kolumna elektronooptyczna miała wysokość od kilku do kilkudziesięciu milimetrów. Według założeń projektu, miał to być instrument charakteryzujący się niską energią wiązki elektronów. Prace badawcze były tak prowadzone, aby sprawdzić, czy przy tak postawionych założeniach, możliwe było uzyskanie obrazu o zadawalających parametrach. Wyniki badań zostały opublikowane w 8 artykułach z tzw. listy filadelfijskiej oraz zaprezentowane na 7 konferencjach naukowych.

Celem naukowym projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Miniaturowy transmisyjny mikroskop elektronowy typu MEMS” jest zbadanie możliwości wytworzenia mikroskopu elektronowego MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) wg kompletnie nowej koncepcji, która zakłada integrację na jednym chipie wszystkich elementów tworzących mikroskop. Podstawowym warunkiem umożliwiającym realizację tego celu jest zapewnienie spójności technologicznej i materiałowej wszystkich elementów składowych mikroskopu. Według naszej koncepcji mikroskop on-chip będzie zbudowany, jako wielowarstwowa krzemowo-szklana struktura, składająca się z polowego źródła elektronów, kolumny elektronooptycznej, mikropompy wysokiej próżni, mikrokomory obserwacyjnej na próbkę oraz systemu detekcji. Wszystkie elementy mikroskopu zostaną uszczelnione próżniowo i będą stanowić jednocześnie jego obudowę. Po wytworzeniu modelowych struktur mikroskopu on-chip zostaną zbadane ich parametry użytkowe. Do jego niewątpliwych zalet zaproponowanego rozwiązania można by zaliczyć: małe wymiary, bardzo mały ciężar, niską cenę, a dzięki temu duże możliwości upowszechnienia i wykorzystania go poza specjalistycznymi laboratoriami. Sukces w realizacji postawionego celu będzie miał również duże znaczenie naukowe. Po raz pierwszy w skali światowej udowodniono by, że możliwe jest wykorzystanie technologii MEMS do wytwarzania miniaturowych urządzeń elektronowiązkowych, do których poza mikroskopem elektronowym zalicza się m.in. źródła promieniowania rentgenowskiego i terahercowego, czy lasery na swobodnych elektronach. Dotychczas istnieją one albo na etapie idei, albo nie spełniają wszystkich wymagań miniaturyzacji.

VacuuMEMS - OPUS 5 (11.03.2014 – 10.03.2017)

Celem projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Wytwarzanie wysokiej próżni w mikro- i nanosystemach” jest opracowanie i optymalizacja miniaturowej, jonowo-sorpcyjnej pompy próżniowej wykonanej w technologii MEMS (Mikro-Elektro-Mechaniczny System). Stosowane dotychczas metody wytwarzania próżni w mikrosystemach to techniki uszczelniania próżniowego na poziomie obudowy i podłoża oraz technika geterów. Pozwalają one wytworzyć próżnię niską lub średnią (p > 10?3 hPa), natomiast generowanie i utrzymywanie wysokiej lub ultra-wysokiej próżni w bardzo małej objętości (mniejszej niż 1 cm3) jest ciągle nierozwiązanym problemem technicznym. W literaturze przedmiotu brakuje też istotnych informacji o zjawisku jonizacji gazów oraz o mechanizmach pompowania gazów w mikroobjętości. Jedyne publikacje na temat miniaturowych pomp wysokiej próżni to artykuły autorstwa naszego zespołu badawczego. W ramach realizacji projektu badawczego zaplanowano wykonanie badań podstawowych charakteryzujących działanie jonowo-sorpcyjnej mikropompy próżniowej oraz opracowanie nowych konstrukcji o polepszonych właściwościach. Planowane jest wykonanie kilku wersji struktur testowych różniących się geometrią oraz zastosowanymi materiałami. W referencyjnym stanowisku próżniowym zbadany będzie wpływ rozmiarów mikrokomory, polaryzacji elektrod, typu gazu, wielkości pola magnetycznego na charakterystyki mikropompy. Długo pracujące elementy mikropompy będą poddane badaniom strukturalnym i materiałowym. Pomoże to poznać mechanizmy odpowiedzialne za pompowanie gazów w mikroskali, ustalić jakie gazy i w wyniku jakich procesów są adsorbowane oraz co decyduje o szybkości pompowania i ciśnieniu końcowym. W ostatniej fazie projektu zbadane będzie działanie uszczelnionej próżniowo mikropompy oraz wykonane próby integracji jej z wybranymi mikrosystemami MEMS.

EDUMEMS

FP7 logo

http://cordis.europa.eu/projects/98975_en.html
Developing Multidomain MEMS Models for Educational Purposes
Primary objective of the project is to combine efforts of European research teams for the purpose of forming an international interdisciplinary group working on a project of a MEMS device (EduMEMS), which incorporates multi-domain phenomena. Each partner involved in the project specializes in at least one research field related to MEMS. The researchers from each domain will be sent to other partners to work on the project and organize courses and lectures related to their specialization. Each partner will then gain knowledge about the domain, which previously he has not specialized in. As a result, each partner should expand their narrowly-specialized research to other disciplines and become capable of performing multi-domain MEMS research independently.

LabOnFoil

FP7 logo Labonfoil logo

http://www.labonfoil.eu
LabOnFoil is the acronym chosen to designate the project named "Laboratory Skin Patches and SmartCards based on foils and compatible with a smartphone". The project aims ultra-low-cost laboratories on chips without compromising time response, sensitivity or simplicity of use. The user will obtain the test results using a smartphone and a set of Labcards and skin patches, where the sample preparation and detection take place.

MAC-TFC

FP7 logo MAC-TFC logo

http://www.mac-tfc.eu
MEMS Atomic Clocks for Timing, Frequency Control & Communications. Atomic clocks provide enhanced accuracy, stability, and timing precision compared to quartz-based technologies. However, the size and power consumption of existing atomic clocks far exceeds those of quartz-based clocks, preventing their deployment in portable applications. MEMS technology, with its ability to shrink mechanical features and mechanisms down to micron scales, already provides substantial size and power reduction for applications spanning wireless communications, sensors, and fluidic systems, and is now emerging to provide similar advantages for frequency and timing references.

NEPUMUC

FP6 logo Nepumuc logo

http://www.nepumuc.info
New eco-efficient industrial process using microstructured unit components - safe and environmental friendly production of sensitive compounds ensured by process intensification. The overall goal of the NEPUMUC project is to make the benefits of microreaction technology available for industrial purposes, in particular nitration chemistry. Therefore, the project partners will jointly develop, test and evaluate a new microreaction process as a prototype to demonstrate that even under industrial requirements microreaction technology can be made available in a flexible and multi-purpose manner.

OPTOLABCARD

FP6 logo Optolabcard logo

Mass produced optical diagnostic labcards based on micro and nano SU8 layers. The project aims the development of a quick and low-cost diagnostic device (Lab on a Card) that develops and integrates technology advances in optoelectronics, microfluidic and microbiology, capable to detect, in-situ, DNA pathogens in 15 minutes. The device consists of a hand held base unit and a cartridge or labcard that will carry out a Real Time Polymerase Chain Reaction automatically, from sample preparation to an optical detection. The successful achievement of this project will open the door for many other analytical miniaturisation to be developed.

APOZAR

Innowacyjna Gospodarka logo MNS DIAG logo

http://www.ite.waw.pl/mnsdiag
Projekt MNS DIAG ma na celu opracowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno - technologicznych mikro- i nano- systemów przeznaczonych do zastosowań w chemii i diagnostyce biomedycznej. Wynikiem współpracy w ramach projektu będzie opracowanie 5-ciu demonstratorów analityczno-diagnostycznych, m.in. instrumentu diagnostycznego do taniej i szybkiej oceny jakościowej zarodków bydlęcych (APOZAR).

CIS POIG

Innowacyjna Gospodarka logo CIS POIG logo

http://sensory.pwr.wroc.pl
Celem projektu "Czujnik biologiczny oparty na bioreaktorze PCR w technologii LTCC" jest opracowanie modelu miniaturowego laboratorium na chipie (Lab-on-Chip), przeznaczonego do analizy DNA metodą PCR czasu realnego. Będzie to urządzenie mikrosystemowe, które składa się z biochipa wraz z układem termicznym, wykonanego z wielowarstwowej ceramiki LTCC oraz z układu detekcji optycznej wykorzystującego technikę fluorescencyjną. Prace badawcze nad biochipem PCR/DNA są prowadzone dla bakterii Escherichia Coli, która występuje we wszystkich środowiskach wodnych i stanowi duże zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt.

Angelab

Framework Program 7 Angelab logo

http://angelab-systems.eu

ANGELAB, is the acronym for “A New GEnetic LABoratory for non-invasive prenatal diagnosis”. The project seeks to develop a family of rapid diagnostic products that are able to accurately detect common genetic prenatal syndromes and diseases and to minimize the use of current invasive techniques such as amniocentesis. The ANGELAB consortium has gathered world leaders in non-invasive prenatal diagnostic (NIPD) and Lab-on-a-Chip technologies. It also receives advice and recommendations from an external committee for scientific, economic and ethical counseling, bringing the project to the international forefront of research and innovation in NIPD. The project is scheduled to complete its work within four years with a planned pilot production line of the new devices. The ANGELAB systems will be verified by the research centers of the consortium, and technically validated with patients through more than 400 diagnostic tests in Hospital de Donostia (Biodonostia) and Hospital de Basurto from Spain, and the Cyprus Institute of Neurology and Genetics (CING) from Cyprus.
Project financed by EU 7. FP ANGELAB and co-financed by Polish Ministry of Science and Higher Education under international cooperation project 2013-2015.

u3D

Three-dimensional (3D) printing has potential to transform science and technology by creating bespoke, low-cost appliances that previously required dedicated facilities to make. An attractive, but unexplored, research field is to use 3D printing technique to create microfluidic structures which deal with the behavior, precise control and manipulation of fluids that are geometrically constrained to a small, typically sub-millimeter or micrometer scale. The project main hypothesis is that 3D printing of polymers can be used to fabricate polymer and/or hybrid (polymer, glass, silicon) microfluidic structures with characteristic dimensions counted in tenths of micrometers and surface quality and properties good enough to generate and control microflows. In order to prove this hypothesis some sub-objectives will be realize and focused on investigations on fundamental properties of 3D printing properties enabling fabrication of basic microfluidic structures, main morphological and optical properties of the microstructures, possible formation of hybrid 3D printed polymer microstructures interacting with other materials known from microtechnologies (i.e. glass and silicon) and integration with passive and active electronic and optoelectronic components to form “smart” 3D printed microfluidic structure enabling actuation and detection in microscale. It is planned to investigate influence of the 3D printed polymer material and microstructure properties on on-chip gel electrophoresis of a genetic material, amplification of the genetic material in a polymerase chain reaction (PCR) or other isothermal amplification process as well as to growth some bacteria culture of more sophisticated organisms (i. e. mouse oocyte or embryo) in a fabricated polymer chip. As the final result of the project, 3D printing technique as a tool to fabricate microfluidic structures will be characterizes and frames/limits of the new technology will be determined.

3P04B 02024

Identyfikacja proteomu ośrodkowego układu nerwowego w uzależnieniach od leków. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Jerzy Silberring. Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim.

4 T08A 03224

Badania nad technologią i właściwościami mikroemiterów polowych typu mold wykonanych z szerokopasmowych materiałów półprzewodnikowych. Kierownikiem projektu była dr inż. Anna Górecka-Drzazga.

4 T11B 01024

Zdalnie wspomagane mikrofalami, szybkie, mokre anizotropowe trawienie krzemu E2MSi, wykorzystujące efekt pamięci napromieniowania mikrofalami roztworu trawiącego. Kierownikiem projektu był dr inż. Jan Dziuban.

8 T11B 05119

Wspomagane mikrofalami szybkie, głębokie, anizotropowe trawienie krzemu dla MEMS. Kierownikiem projektu był dr inż. Jan Dziuban.

PBZ 01915

Mikrosystemy do kompleksowej analizy mediów wieloskładnikowych. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Zbigniew Brzózka. Projekt realizowany we współpracy z ITE Warszawa i Politechniką Warszawską.

9T 12A 04613

Badania nad opracowaniem mikrosystemów do chemicznej analizy całościowej (uTAS). Kierownikiem projektu była mgr Małgorzata Szczygielska. Projekt realizowany we współpracy z EMAG Katowice i ITE Warszawa.

9T 12A 03710

Mikrochromatografia gazowa do pomiarów składu atmosfery i wykrywania zagrożeń wentylacyjnych w kopalniach. Kierownikiem projektu był dr inż. Jerzy Mróz. Projekt realizowany we współpracy z EMAG Katowice.

PBZ 02705

Krzemowe czujniki mikromechaniczne. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. Ryszard Jachowicz. Projekt realizowany we współpracy z ITE Warszawa i Politechniką Warszawską.

PC 8872293C/1565

Przetworniki ciśnienia na zakres 20, 100, 200, 600, 1000, 1600 kPa. Projekt został zakończony wdrożeniem produkcyjnym w 1996 r. Kierownikiem projektu był dr Jan Dziuban. Projekt realizowany we współpracy z ITE Warszawa i ZAP Ostrów Wielkopolski.

Do góry